Resultater lag 32 15m

1 Harald Gåre Storsteinnes V73
*X*X* 50 999*X 47 X9X9* 48 XX9X*XXX*X 99 **99X99X*X 96
15 Skudd 145 25 Skudd 244 35 Skudd 340
2 Ulf Nylund Storsteinnes V73
X**9X 49 X9XX9 48 9*X9X 48 99X*8X9999 92 9X9999X99X 93
15 Skudd 145 25 Skudd 237 35 Skudd 330
3 Bernt Johan Bergum Storsteinnes V73
XXXX9 49 XX99* 48 X9X9X 48 X99X*XX9X* 97 9X9XXXXX99 96
15 Skudd 145 25 Skudd 242 35 Skudd 338
4 Øystein Myrvoll Storfjord V65
X9999 46 X9XX9 48 999X9 46 X9*XXX9XX9 97 *99XX99X9X 95
15 Skudd 140 25 Skudd 237 35 Skudd 332
5
6 Olav Grundnes Nedre Målselv V55
XXX*9 49 8999X 45 X***9 49 *9X899X*X* 95 **XX999*99 95
15 Skudd 143 25 Skudd 238 35 Skudd 333

MLRes - www.megalink.no 15:52 - 18.02.2019